Karaoke

Here are some songs I love to Karaoke. Languages - Chinese (Cantonese and Mandarin), English, Hindi, Korean. The ones in Chinese have been translated into Hanyu Pin Yin or Kantonglish. So it doesn't really matter if you cannot read Chinese, Hindi, Korean - YOU CAN STILL SING! If you have any special requests for translation, leave me a comment.

Sunday, May 29, 2005

好好戀愛

(Hou Hou Lyun ngOi – Alex Fong)

Gung Lei Soeng Sik Saam Cin Tin

Ngo Mut Ming Mut Sing

Gayng Hang Yaa You Lei Kwaang Gwo

Naa Yat Dyun Loei Cing

Zang Si Mik Yeh Kei Doi Lei

Si Sei Yat Dim Tung Cing

Ze Syun Si Gu Zap

Zou Mung Waak Tai Yit Cing

Zoi Sai Soeng Mut Yau Daw Siu Dung Sai Wui Zeon You Yan Yi

Do Sou Zoeng Foong Si

Zuk Nin Sing Zoeng Bit Ging Fu Lyun Gu Si

Ngo ngOi Lei Lei Fan Zok But Zi

Yuen Liu Baa

You Mou Yi Ngoi

Zung Gam Hoi Ci Goi Hou Hou Lyun Ngoi

Fong Haa Zung Cin Yat Dyun Gam Cing

Chhoi Neng Zoei Kau Zoeng Loi

Lei Zau Chhi Mut Chhyun Zoi

Yuen Liu Baa Ying Neng Chhaang Hei Loi

Chhin Zoen Pin Young Zi Zyun Sum Fong Hoi

Gou Bit Zung Chhin Zung Si But Yik

Yin Yi Gaa You Zi-Dak Ngo Zoi

Ze But-Si Chhoeng Deng Chhing Baai Dik Bei Choi

(Ya But Yuen Maang Muk Lau Zoi Ze ngOi Hoi

Gau Seon Sik Ying Goi Saan Zau

Zoi Mut Lau Bang Zing

Ngo Gung Lei Hoei Dou Zeoi Yuen

Ya Zi Si Yau Chhing

You Yin Sat Si Chhoeng Waan Siu

Yat Zou Chhing Chhaw Noi Chhing

Gwo Hoei Si Yawng Gam

Waak Si Mei Hoi Dik Ying?

Zoi Sai Soeng Mut Yau Daw Siu Dung Sai Wui Zeon You Yan Yi

Do Sou Zoeng Foong Si

Zuk Nin Sing Zoeng Bit Ging Fu Lyun Gu Si

Ngo ngOi Lei Lei Fan Zok But Zi

Yuen Liu Baa You Mou Yi Ngoi

Zang Sat Lyun Dik Dou Bit Seoi Lyun ngOi

Fong Haa Chung Chhin Yat Dyun Gam Chhing

Chhoi Noi Zeoi Kau Zeong Loi

Lei Zau Chhi Mut Chhyun Zoi

Yuen Liu Baa Ying Noi Chhaang Hei Loi

Chhin Zeon Bin Young Zi Zyun Sum Fong Hoi

Gou Bit Chung Chhin Zung Si But Yik

Yin Yi Dam Noi Zi-Dak Ngo Zoi

Ya But Yuen Maang Muk Lau Zoi Ze ngOi Hoi

Ngo Yiu Lei Zau Seun Chi Zung But Noi Soeng ngOi

Ze Yat Zung Chhing Fun Ho Yat Yaa Dou Ho Zoi

Ngo Yung Sum Lyun ngOi Haa Dyun Dou Lou Ding Gang Zeng Chhoi

Yuen Liu Baa You Mou Yi Ngoi

Zang Sat Lyun Dik Dou Bit Seoi Lyun ngOi

Fong Haa Chung Chhin Yat Dyun Gam Chhing

Chhoi Noi Zeoi Kau Zeong Loi

Lei Zau Chhi Mut Chhyun Zoi

Yuen Liu Baa Ying Noi Chhaang Hei Loi

Chhin Zeon Bin Young Zi Zyun Sum Fong Hoi

Gou Bit Chung Chhin Zung Si But Yik

Yin Yi Dam Noi Zi-Dak Ngo Zoi

Ngoi But Si Chhoeng Deng Chhing Baai Dik Bei Chhoi