Karaoke

Here are some songs I love to Karaoke. Languages - Chinese (Cantonese and Mandarin), English, Hindi, Korean. The ones in Chinese have been translated into Hanyu Pin Yin or Kantonglish. So it doesn't really matter if you cannot read Chinese, Hindi, Korean - YOU CAN STILL SING! If you have any special requests for translation, leave me a comment.

Monday, May 02, 2005

必殺技

Bit Saat Gei - Leo Koo

Lei gan lui yau
Zui yau hoong
Ngo zui fong bei
Bit faa goong
Leng min khayang Gai juet sum tong
Dan hau long Wan chhoi tong
Lei zui wai gau Ngo yaa dong
Wan chheng zan Ngo gau seung chun
Dan haw sik Na si lei dou but seung shun

# ngo dou hang dou dai gu liu lei
Ngo yi wai
Chhang dak hei
Yat gawyi wai shenme
But zhao zhao lei
Aw lin dou
Zui guat khayang Zui juet yaa
Yaa weng mut faa bei

% kau lei bit you
Yue chhong chin Shun suk dai peng ngo
( khau lei bit suet - Ying leng yu - Liang peng dei dui ngo)
Yi ngo man ngo
Wai haw wan
Leng gau peng shang ngo
(yin go man ngo - Wai haw wan - Leng dui dak hei ngo)
But yue yang ngo
Yat bai tou day
Suet dak geng dou OH…
Kau lei bit suet
Chho guo ngo
Kei saat yik oi ngo
Haw yi gei yang
Fong guo ngo
Lei yi fang faht yau shen jaw
Yat guan sum ngo yi geng (yat gong hei lei yi geng)
Deng you zui sha sei ngo

Lei mei tai khup
Ngo yaa zi
Gei si chin dou
Mui faa zi
You zhe sheng baa laap dak yi
Fen you lei dang wan yi
Shou saap nin hau
Ngo yaa zi
You guo kin lei ngo yuen yi
Jayang yat guan guo yuen
Zui daan daw yat chi

REPEAT #%%